ĐĂNG NHẬP - PHÂN HỆ SINH VIÊN - HỌC SINH

Mã Sinh viên - Học sinh

Mật khẩu

Quy chế

Lưu ý:
** Cao Đẳng/Trung Cấp/VB2:
 1- K3, K4, K5: QC43
 2- K3-VLVH: QC36
 3- K37, K38, VB2-K37/K38: QC22
 4- K6, K39, K4-VLVH, VB2-K39: TT 09/2017/TT-BLĐTBXH


Phòng Công tác Sinh viên - Học sinh. Tel: (02773) 871 596