ĐĂNG NHẬP - PHÂN HỆ SINH VIÊN - HỌC SINH

Mã Sinh viên - Học sinh

Mật khẩu

Quy chế

Lưu ý:
** Trước Năm học 2017-2018
 1- K5: QC43
 2- K3-VLVH: QC36
 3- K38, VB2 K38: QC22
 ** Sau Năm học 2017-2018:
TT 09/2017/TT-BLĐTBXH


Phòng Công tác Sinh viên - Học sinh. Tel: (02773) 871 596